سه راهی

سه راهی لوله:

اتصالات در تغییر مسیر لوله، تغییر قطر لوله، چند شاخه شدن لوله و … استفاده می شوند.این اتصالات از لوله یا پلیت ساخته شده یا توسط فرایند های ریخته گری، ماشین کاری قطعات فرج شده یا قالب گیری تولید می شوند.

مشخصات سه راهی :

برای ایجاد انشعاب از خطوط اصلی و یا ورود یک جریان سوم به خط اصلی از سه راهی استفاده می شود. انشعاب خروجی و یا ورودی سه راهی می تواند هم با زاویه ی ۹۰ درجه و یا ۴۵ درجه باشد و نیز این انشعاب می تواند با قطری برابر قطر اصلی لوله و یا کمتر از آن باشد. درصورتی که انشعاب گرفته شده ۹۰ درجه باشد آنرا سه راهی مستقیم می نامند. .اگر قطر انشعاب گرفته شده کمتر از قطر خط اصلی باشد آنرا سه راهی کاهنده می نامند. نوع دیگری از که کاربرد خاص دارد Bullhead می باشد که در آن قطر فرعی از قطر اصلی بزرگتر است و به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.در سه راهی کاهنده قطر انشعاب نمی تواند کمتر از نصف قطر لوله اصلی باشد. بنابراین می توان گفت که سه راهی ها شامل قائم، ۴۵ درجه، تبدیل ساده و روپیچ تو پیچ هستند. سه راهی قائم که نام دیگر آن سه راهی معادل نیز می باشد سه راهی است که برای گرفتن انشعاب و اتصا ل انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرد. سه راهی قائم از داخل دنده شده و برای انشعاب های با انحراف ۹۰ در جه و هم قطر با لوله اصلی به کار می رود.

سه راهی ۴۵ درجه مانند سه راهی قائم از داخل دنده شده و در لوله کشی تاسیسات فاضلاب مورد استفاده زیادی دارد و جهت اتصال انشعابات فرعی با انحراف ۴۵ به کار برده می شود. سه راهی تبدیل جهت اتصال انشعاب های فرعی با قطرهای متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

از سه راهی با جوش لب به لب برای ایجاد شاخه با زاویه ۹۰ درجه از مسیر اصلی استفاده می شود.